تیم بهتر ، رشد بیشتر
آموزش و تیم آپ منابع انسانی در واحد منابع انسانی
جذب و استخدام مدیران و کارشناسان ( Head Hunting )
چگونه دائما بر روی ریل ارتقای شغلی حرکت کنیم?
نکات کلیدی برای جذب مدیران از طریق هد هانتینگ
کتاب کار عمیق نوشته کال نیوپورت
ایجاد یک رابطه موثر در میان کوفاندر ها
کارآفرین و مدیر موفق می داند چگونه کار را تمام کند
کوفاندر خوب چطور متفاوت از یک کارمند است و چطور او را بیابیم ؟
تیم سازی – پنج موضوع مهم برای بحث با کوفاندر احتمالی خود