تیم بهتر ، رشد بیشتر
کوچینگ چطور به اینکه لیدر بهتری باشیم کمک می کند، راز لیدرهای بزرگ مثل جف بزوس
کنجی برای تعلل
کوچینگ – هنر توسعه فردی در شرکت ها
کوچینگ چگونه به نماد جدید مدیر عامل شرکت ها تبدیل شد
کوچینگ و منتورینگ رهبران آینده
کوچینگ امکان مقابله با استرس در محیط کاری را دارد؟
کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دوهیگ ( معرفی کتاب )
کوچینگ عملکرد ، چگونه بر تمرکز بر مهارت هایم به من کمک می کند؟
کتاب کی نوشته دنیل اچ پینک
معرفی کتاب تصمیم گیری نوشته یونا لرر