تیم بهتر ، رشد بیشتر
ایجاد یک رابطه موثر در میان کوفاندر ها